print

In 2026 moeten er 30.300 beschutte arbeidsplaatsen zijn gecreëerd; 1600 daarvan zouden, zo was het plan, al gerealiseerd worden in 2015. Nu blijkt dat 2015 slechts 44 beschutte werkplekken zijn gerealiseerd. In een brief aan de Kamer (dd 24 juni 2016) kondigt staatssecretaris Klijnsma aan wettelijk vast te gaan leggen dat gemeenten beschutte werkplekken moeten realiseren.

Probleem
Laatst bijgewerkt: 24 maart 2016

Mensen met een arbeidsbeperking die niet bij een regulier bedrijf aan de slag konden, vonden tot voor kort vaak werk in een sociaal werkbedrijf. Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is die route afgesloten en is het streven dat iedereen zo veel mogelijk werk vindt op de reguliere arbeidsmarkt. De sociale werkbedrijven blijven bestaan maar alleen degenen die daar voor 1 januari 2015 al werkten en een Wsw-dienstverband hadden, houden hun baan en salaris.

Mensen die zich nieuw melden met een arbeidsbeperking en die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, kunnen met behulp van o.a. loonkostensubsidies geholpen worden aan een zogenoemde garantiebaan, bij de overheid of bij een gewoon bedrijf. In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers zich verplicht tot 2026 125.000 extra van dit soort banen te creëren.

Degenen die een dusdanig zware arbeidsbeperking hebben dat ze niet op de reguliere arbeidsmarkt kunnen functioneren, ook niet met behulp van loonkostensubsidie, krijgen van de gemeente een ‘beschutte werkplek’. Althans, dat is het streven. Maar lang niet alle gemeenten hebben beschutte werkplekken geregeld, terwijl mensen die zich nieuw melden met een arbeidsbeperking sinds 1 januari 2015 niet meer terecht kunnen in de oude sociale werkbedrijven. Vooral kwetsbare jongeren die net van het Praktijkonderwijs of van het Speciaal Voortgezet Onderwijs afkomen dreigen hiervan de dupe te worden.

In 2026 moeten er 30.300 beschutte arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd. Voor 2015 was het streven 1600 beschutte werkplekken te creëren. In de loop van 2015 bleek al dat dit aantal bij lange na niet gehaald zou worden (Kamerbrief van staatssecretaris Jetta Klijnsma, d.d. 18 september 2015). Tussen januari 2015 en december 2015 blijken slechts zo'n 85 personen een indicatie beschut werk te hebben gekregen (Kamerbrief staatssecretaris Klijnsma dd 23 februari 2016, p. 5): 'Er zijn in die periode 263 aanvragen voor een advies beschut werk bij het UWV binnengekomen. Daarvan is ongeveer de helft afgehandeld. In 65% van de gevallen heeft dit geleid tot een positief advies van het UWV.' Of die circa 85 mensen ook allemaal op een beschutte werkplek aan de slag zijn gegaan, is onbekend.

Het probleem lijkt tweeledig te zijn. Ten eerste lijkt de toets van het UWV of iemand in aanmerking komt voor beschut werk te streng te zijn. Dit zijn althans signalen die klinken vanuit gemeenten, sociale werkbedrijven en re-integratiebedrijven. Ten tweede blijft het aantal aanvragen vanuit gemeenten om te beoordelen of iemand voor beschut werk in aanmerking komt volgens de staatssecretaris in laatstgenoemde Kamerbrief, 'aanmerkelijk achter bij de verwachtingen'. Sommige gemeenten – zoals Tilburg – hebben aangegeven helemaal niet aan beschut werk te doen, en voor deze doelgroep ‘arbeidsmatige dagbestedingsactiviteiten’ in te richten. Dat lijkt in strijd met de kabinetsbeleid, want ‘beschut werk’ moet bestaan uit werk dat onder een cao valt. Bij dagbesteding is dat niet het geval. Gemeenten zijn weliswaar verantwoordelijk voor het regelen van beschut werk, maar hoe zij dit invullen, daarin blijken zij heel vrij te zijn.

Oktober 2015 bleek dat 81% van alle gemeenten in Nederland beleid had opgesteld waarin staat dat ze beschut werk aanbieden; 14% had geen beleid voor beschut werk, maar heeft voor de doelgroep wel alternatief beleid opgesteld; 5% (20 gemeenten) geeft aan niets te doen. Alle gemeenten hebben hun beleid, of het ontbreken van beleid, keurig zoals het hoort, vastgelegd in een verordening. [bron: Inspectie SZW, Beschut werk, nota van bevindingen, oktober 2015]

Een succesfactor voor het creëren van beschutte werkplekken lijkt te zijn of dat gebeurt in de context van het ‘oude’ sociale werkbedrijf. Het voordeel van het laten instromen van ‘beschutte werkplekken’ in het sociale werkbedrijf is drieledig:

  • de benodigde expertise om deze doelgroep te begeleiden is hier aanwezig;
  • de werkzaamheden in het sociale werkbedrijf sluiten goed aan bij het werk dat deze mensen kunnen doen;
  • voor de sociale werkbedrijven kan het een manier zijn om ook in de toekomst een levensvatbaar bedrijf te blijven, een ‘sterfhuisconstructie’ wordt dan voorkomen.

Uit de interviews die wij hielden voor Van Waarde Lokaal blijkt dat er grote zorgen bestaan over het gebrek aan daadwerkelijk gerealiseerde arbeidsplaatsen voor beschut werk. 

interview

'Toch nog aan het werk'

Willem Westerhoven, DZB Leiden: 'Ik heb beschut werk. Als een van de eersten. Echt tot mijn grote vreugde dat ik toch weer aan het arbeidsproces mee kan doen. En ik krijg betaald, ook dat scheelt enorm. Ik zat bij de sociale dienst en vanwege mijn werkende vrouw kreeg ik aanvullende bijstand. Maar haar inkomen wisselt nogal, ze zit in de zorg. Op een gegeven moment kreeg ze ook nog vakantiegeld, dus toen zaten we ineens drie maanden boven het normbedrag. Wilden ze ons eruit knikkeren. Gelukkig is het allemaal goed gekomen: voor mij, en voor mijn vrouwtje.'

interview

'Nog geen beschut werk geregeld'

Harrie van den Brand, opleider bij Fontys: 'Er is nog wel een probleem met de kleine doelgroep van ongeveer 5% die voorheen naar de Sociale Werkplaats uitstroomde. De overheid heeft dat nog niet geregeld. Beschut werk is nog te weinig geregeld hier.'

interview

'Het zou veel schelen als de sociale werkvoorziening terug zou komen'

Astrid Anthonissen, mentor Da Vinci College Roosendaal: 'Leerlingen die voorheen een WSW-indicatie hadden, stroomden veelal door naar de sociale werkvoorziening. Die route is helemaal weggevallen. Als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik die sociale werkplaatsen terugbrengen, zodat die jongeren met de juiste begeleiding lekker aan het werk kunnen. Ik begrijp wel dat het duurder is, maar als die jongelui nu thuis komen te zitten... Het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om gelukkige mensen, toch? Dat is voor mij waardevoller dan die euro's.'

interview

'Ik ken de SW-bingo als geen ander'

Marleen Damen, wethouder te Leiden: 'Leiden heeft bewust geld vrijgemaakt voor beschut werk, voor de nieuwe instroom van mensen in het sociale werkbedrijf. Weinig andere gemeenten zijn hiertoe bereid. Vaak wordt gezegd dat beschut werk hetzelfde is als dagbesteding. Die groepen liggen inderdaad dicht bij elkaar. Ik geloof echter nog steeds dat iemand met 30% loonwaarde meer kan dan alleen dagbesteding. Dagbesteding zou goedkoper zijn dan beschut werk. Dat is onzin, want dan reken je niet mee dat mensen bij dagbesteding gewoon een uitkering krijgen. Over de kosten voor beschut werk wordt ook wel gezegd dat het een structureel beslag legt op het Participatiebudget. Natuurlijk kost het geld, maar ik gun iedereen werk. In Leiden zijn we trots op onze beschutte werkplekken. We hebben het geld ervoor over.'

interview

Beschut werk nog niet uitgewerkt

Melissa Schouten, uitzend- en re-integratiebureau Agros: 'Met de gemeente zijn de lijnen kort en helder, en hebben we periodiek overleg over de stand van zaken en over mogelijke aandachtspunten. Ook bij het UWV hebben we vaste contactpersonen, dat werkt prettig. Beschut werk moet wel nog verder uitgewerkt worden.'

interview

'Deze jongeren zijn cognitief beperkt maar willen wel degelijk werken'

M. Hellingman, nazorgcoordinator in het praktijkonderwijs: 'Echt, onze leerlingen kunnen allemaal wel wat. Vroeger was er de toegang tot de WSW en nu zit een groep op de bank en de gemeente weet ook geen raad. Van de ongeveer 260 oud-leerlingen, zitten er 24 thuis op de bank.' 

interview

'Dat gesubsidieerde banen alleen maar geld kosten, is onzin'

Bas van Drooge, directeur DZB Leiden: 'Andere sociale werkbedrijven zijn ontzettend duur doordat ze niet integraal worden ingezet. Dat geldt nog sterker als de opdrachtgevende gemeenten geen nieuwe beschutte werkplekken laten ontstaan. Als je alleen beschut werk levert, zeker als je geen nieuwe instroom van medewerkers hebt, dan kom je als sociale werkvoorziening in een sterfhuisconstructie terecht, dan is het nauwelijks nog te betalen.'

interview

'Ze hebben veel ondersteuning nodig'

Koos van Os, directeur ProNovaCollege Schiedam: 'Binnen bedrijven is er veel behoefte aan ondersteuning voor onze leerlingen. Want hoe ga je met deze jongeren om? Als er geen ondersteuning of begeleiding is, merken we dat de jongeren er vaak uit vallen en na enige tijd thuis zitten. Met alle gevolgen van dien.'

interview

'Criteria voor beschut werk te streng'

Patrick van der Sluijs, vanuit de gemeente werkzaam bij het Servicepunt Werkgevers uit Uden: 'Als het nodig is, zetten we ons ook in om mensen geplaatst te krijgen in beschut werk. Maar ook hier zijn de criteria die het UWV moet toepassen, aangescherpt. Economische belangen lijken een grotere rol te spelen dan de sociale belangen van deze mensen. Arbeidsdeskundigen van het UWV geven regelmatig aan dat ze dit probleem echt wel zien, maar dat de regelgeving van bovenaf hen dwingt om streng te oordelen.'

interview

'We zijn er niet om systemen intact te houden'

Rabin Baldewsingh, wethouder Den Haag: 'Ik vind dat de Sociale Werkplaats iets is van alle tijden. Dat vind ik nou sharing and caring; dat vind ik omzien naar elkaar; dat vind ik solidariteit. Ik weiger om in die nieuwe ontwikkelingen mee te gaan en dat is dus ook mijn drive geweest om die 50 mensen per jaar beschut in dienst te nemen en hen bij de Hagengroep - de sociale werkvoorziening - te plaatsen.'

interview

'Dagbesteding kost toch ook geld'

Esther Schermer: 'Als gemeente heb je een inspanningsverplichting om mensen op weg te helpen, maar hoe ver moet je gaan? Zeg je dat je om te solliciteren bij ons gebruik kunt maken van de computer, en that's it? Of help je iemand bij de aanvraag voor beschut werk? Je ziet zelfs dat sommige gemeenten geen beschut werk meer aanbieden. Kost te veel geld, vinden ze. Onzin: dagbesteding kost net zo goed geld, misschien nog wel meer. Mensen die hier beschut werk doen, hebben echt een baan met een salaris in plaats van een uitkering. Dat is toch wat we willen met de participatiesamenleving: iedereen een kans geven?'

interview

'Deze jongeren hebben het op de arbeidsmarkt moeilijker gekregen'

Directeur van een praktijkschool in Rotterdam: 'Het weghalen van het vangnet kan ook weer nieuwe denkrichtingen opleveren. Tegelijkertijd hebben de jongeren het op de arbeidsmarkt in het algemeen moeilijker dan een paar jaar geleden. Enerzijds zijn er nu door de wetgeving minder beschutte werkplekken voor hen beschikbaar. Anderzijds is er op de arbeidsmarkt in toenemende mate sprake van verdringing.'

Advies
Laatst bijgewerkt: 09 maart 2016

Het doel van de Participatiewet was onder andere goed werk te realiseren voor de kwetsbaarste groep op de arbeidsmarkt. De gemeentelijke voorziening van beschut werk komt echter traag van de grond. Welke mogelijkheden zijn er om dit te verbeteren: 

  1. Bij wet regelen dat deze kwetsbaarste groep recht heeft op beschut werk. De gemeenten gaan dan nog steeds over de invulling van de beschutte arbeidsplaatsen.  
  2. Gemeenten meer middelen en mogelijkheden verschaffen om beschut werk te realiseren.  
  3. Het ter discussie stellen van de nationale toetsing voor beschut werk via het UWV. Deze werkt in de praktijk dusdanig vertragend en de criteria die het UWV hanteert zijn zo streng, dat het remmend werkt op het realiseren van voldoende beschutte werkplekken. 
Actie
Laatst bijgewerkt: 10 maart 2016

Staatssecretaris Klijnsma werkt aan de verbetering van de realisatie van beschut werk, zie onder andere de brief die zij op 23 februari 2016 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waarin gemeenten extra geld wordt toegezegd voor gerealiseerde beschutte werkplekken, en een no risk-polis voor beschut werk. En waarin wordt beloofd uiterlijk voor de zomer te komen met een nieuwe evaluatie van de invulling van beschutte werkplekken door de gemeenten.

Advies
Laatst bijgewerkt: 10 maart 2016

De nieuwe maatregelen die de staatssecretaris voorstelt vergroten de middelen en mogelijkheden die gemeenten hebben om beschut werk in te richten. Daarmee is nog niet gegarandeerd dat alle gemeenten dit ook daadwerkelijk zullen doen. Ook is nog geen oplossing gevonden voor de vertragende werking van toetsing via het UWV, en de onenigheid tussen gemeenten en UWV over de toetsingscriteria.

Zie het interview met Annemarieke Nierop in de Volkskrant 'Het leven krijgt zin als je nodig bent' (door Hans Wansink, dd. 19 maart 2016).

Resultaat
Laatst bijgewerkt: 24 maart 2016

Op woensdag 23 maart 2016 hebben de Kamerleden John Kerstens (PvdA) en Sadet Karabulut (SP) in een motie het kabinet opgeroepen wetgeving voor te bereiden om gemeenten te verplichten voldoende beschutte werkplekken te creëren. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft instemmend gereageerd op deze oproep.

Resultaat
Laatst bijgewerkt: 29 juni 2016

Op 24 juni 2016 stuurde staatssecretaris Klijnsma een brief aan de Tweede Kamer waarin zij aankondigt wettelijk te willen vastleggen van gemeenten beschutte werkplekken moeten realiseren. 

Foto: Charlie Silvrants