print

Op deze website verzamelt de Wiardi Beckman Stichting verhalen over de manier waarop veranderingen in de zorg, het onderwijs of de zoektocht naar werk uitpakken in het dagelijks leven van mensen. Hieruit destilleren we inspirerende voorbeelden en kwesties die om een oplossing vragen. We agenderen 'grote vragen', formuleren politieke adviezen en plaatsen relevante publicaties van betrokken wetenschappers.

Van Waarde Lokaal is een actieonderzoek: misstanden die we tegenkomen, willen we richting een oplossing brengen. Beleid dat verkeerd uitpakt, willen we ombuigen. Tegelijk zijn we ook op zoek naar een stevige visie over hoe het leven, leren en werken in Nederland in de toekomst vorm moet krijgen. Vandaar de titel 'om de toekomst van de verzorgingsstaat'. Want weliswaar zijn heel veel verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, onderwijs en werk overgeheveld naar de gemeenten, de randvoorwaarden voor goede zorg, goed onderwijs en goed werk moeten centraal worden geborgd.

Van Waarde Lokaal

De Wiardi Beckman Stichting startte eind 2014 met het onderzoek Van Waarde Lokaal. Hierbij werkt zij samen met het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA. Aanleiding voor het onderzoek was de decentralisatie van een groot deel van onze verzorgingsstaat naar de gemeenten, per 1 januari 2015. Een enorme operatie waarbij gemeenten verantwoordelijk werden voor de zorg en hulp aan kwetsbare burgers, waarbij veel rechten werden omgezet in 'voorzieningen' en die gepaard ging met een grote bezuinigingsdoelstelling.

Tegelijk was er de belofte van een hervorming ten goede, met minder macht voor bureaucratische instituties, minder knellende protocollen en meer maatwerk. De nadruk kwam te liggen op wat mensen kunnen, in plaats van op wat ze niet kunnen. Geen standaardpakket van zorg of begeleiding, maar ruimte voor het oordeel van de professional en oog voor de maatschappelijke en sociale omgeving van mensen. Het streven is een inclusieve samenleving, waar mensen met een arbeidshandicap of met een ziekte net zo goed mee kunnen doen in de maatschappij en op de werkvloer als ieder ander.

Met het onderzoek Van Waarde Lokaal wil de Wiardi Beckman Stichting volgen hoe deze hervormingen uitwerken in het leven van alle dag van mensen in Nederland. Als er kwesties zijn die structureel niet goed gaan, dan adviseren we over aanpassing van beleid. Maar ook andersom: als er inspirerende initiatieven zijn in een bepaalde gemeente, dan willen we zo nauwkeurig mogelijk in beeld brengen wat de voorwaarden voor dit succes waren, opdat anderen daarvan kunnen leren. 

Tijdens ons onderzoek stuiten we ook op 'grote vragen'. Vragen die de kern van onze verzorgingsstaat raken. Over deze vragen discussiĆ«ren we in een denktank van wetenschappers. 

Normatief kader 

Het in 2013 gepubliceerde onderzoek 'Van Waarde' vormt de basis voor het onderzoek Van Waarde Lokaal. In Van Waarde werden vijf kernwaarden voor de sociaal-democratie geformuleerd: 

  • bestaanszekerheid
  • goed werk
  • verheffing
  • binding
  • zeggenschap

In Van Waarde Lokaal proberen we een discussie op gang te brengen over de zaken die we tegenkomen aan de hand van deze waarden. Wat betekent 'goed werk' voor maatschappelijk werkers in sociale wijkteams? Wat betekent goed werk voor mensen die als huishoudelijke hulp werken? Wat betekent het voor mensen met een arbeidshandicap? Op wat voor manier ondersteunt de invoering van passend onderwijs de verheffing van basisschoolleerlingen? En van leerlingen in het speciaal onderwijs? En biedt de Participatiewet in de huidige arbeidsmarkt bestaanszekerheid voor iedereen? Ervaren mensen die zorg nodig hebben inderdaad dat ze zeggenschap hebben? En onder welke voorwaarden lukt het burgers om, met hulp van hun omgeving, meer zelf te doen?

Contact

Wilt u ervaringen met ons delen, of wilt u meewerken aan ons onderzoek, mail dan naar: vanwaardelokaal@wbs.nl.

Suggesties voor relevant wetenschappelijk onderzoek en relevante lezingen en gebeurtenissen over de onderwerpen op deze website, zijn eveneens van harte welkom. Net als aanvullingen of correcties op de verhalen en artikelen die we publiceerden.

Ons doel is van elkaar te leren waar het goed gaat, en gezamenlijk te proberen de werkelijkheid bij te buigen waar het nog niet goed gaat.