print

Ouders van gehandicapte kinderen maakten zich de afgelopen jaren erg ongerust over de ingeboekte bezuiniging voor 2017 van € 0,5 mrd op de Wlz-zorg. Die bezuiniging is van de baan, maakte staatssecretaris Van Rijn (VWS) bekend op 13 juni 2016.

Probleem
Laatst bijgewerkt: 02 januari 2016

De kosten voor de zorg stijgen al jaren. Om te waarborgen dat iedereen die in de toekomst zorg nodig heeft, die ook krijgt, moet kritisch gekeken worden naar de beheersbaarheid van de kosten. Het kabinet heeft dit gerealiseerd door per 1 januari 2015 de AWBZ-zorg te splitsen in Wlz-zorg (een verzekerd recht) en overige zorg (voorzieningen die via Wmo en Jeugdwet door de gemeentes worden geleverd). 

We interviewden een groep ouders van meervoudig gehandicapte kinderen die onder de Wet langdurige zorg vallen. Het kabinet-Rutte II heeft de taakstelling geformuleerd om per 2017 5% structureel op de Wlz-zorg te bezuinigen (t.o.v. het budget dat voor deze zorg beschikbaar was in 2014), dat komt neer op € 0,5 mrd.

Over deze bezuiniging bestaat veel onrust. Uit de gesprekken die we hebben gevoerd met ouders en medewerkers in de zorg (zie hieronder) blijkt dat minder geld voor de zorg - ook nu al - leidt tot grotere groepen, dus tot minder begeleiding. Betrokkenen geven aan dat de kwaliteit van leven van meervoudig gehandicapten voor een heel groot deel wordt bepaald door voldoende personeel en voldoende aandacht.

Veel instellingen in de gehandicaptenzorg hebben al flink gesneden in hun managementlagen, bezuinigingen raken veelal direct het uitvoerende personeel, en daarmee de zorg die mensen krijgen. Daar komt bij dat de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers in de gehandicaptenzorg moeizaam is, moeizamer dan bij andere vormen van zorg en ondersteuning, omdat communiceren niet altijd eenvoudig gaat, en de zorg die deze mensen nodig hebben intensief is. Een vrijwilliger verschoont liever geen luiers, om maar iets te noemen. Veel van deze kinderen zijn overigens te kwetsbaar om aan de zorg van vrijwilligers overgelaten te worden.

interview

'De vetrandjes zijn er nu echt af'

Annemiek van de Klauw, moeder van Luna (15 jaar) ‘Deze zomer heb ik me veel zorgen gemaakt over de veranderingen in de zorg. Mijn grootste angst is dat Luna straks alleen maar in een rolstoel zit en niet meer wordt geactiveerd. Alle vetrandjes zijn er nu echt wel vanaf. Ik ben ook bang dat er heel veel meer zorgtaken terecht zullen komen bij de ouders. Maar wij zijn allemaal al zwaar belast.’

interview

'Goed personeel is cruciaal'

De Nederlandse verzorgingsstaat zorgt goed voor zijn gehandicapten, zeker als je het vergelijkt met landen als Belgie en de VS, vinden Marij en Cyrille Fijnaut. Maar ook hier is bezuinigd. Gehandicapten zonder netwerk hebben in de weekenden weinig omhanden.

interview

'Ik wil niet dat Ted alleen maar zit te wachten'

Eveline van Boheemen (moeder van Ted, 22 jaar): ‘Dat de personele bezetting wordt teruggeschroefd wordt niet van de daken geschreeuwd, daar kom je vanzelf achter.'

interview

‘Er wordt heel veel gevraagd van medewerkers’

Arne Savelkoel, hoofd dagbesteding bij zorginstelling Rozemarijn te Haarlem: ‘Met de groepsbezetting zitten we echt al aan de grens, vind ik. Daar zit geen ruimte meer. Hoe we het nu doen, is al heel creatief, er wordt heel veel gevraagd van medewerkers.‘

interview

'Mathijs is een gezonde jongen, hij moet wel blijven bewegen'

Tineke Hagen, moeder van Mathijs (22 jaar): 'Er zijn maar een paar medewerkers en niemand kan zich vrijmaken om iets met Mathijs apart te gaan doen.'

interview

'Doordat er minder begeleiders zijn, moet soms een deur op slot'

Astrid van Zon: ‘In 2014 hebben we € 450.000 moeten bezuinigen op een omzet van tegen de € 5 miljoen. Dat is behoorlijk. En dat terwijl de administratieve rompslomp dit jaar dus enorm is toegenomen. De zorg is schraler geworden hier en daar.'

Ideeën
Aan de constatering dat de kwaliteit van leven van gehandicapten in zorginstellingen onder druk staat, gaan drie vragen vooraf: 1) Over wie gaat het precies? 2) Hoe definieer je 'kwaliteit van leven'? 3) Hoeveel is er de afgelopen jaren bezuinigd op de zorg voor deze groep mensen?
Laatst bijgewerkt: 26 augustus 2015
interview

Interview met Hans Schirmbeck (directeur VGN)

Op woensdag 1 juli 2015 spraken we met Hans Schirmbeck, destijds directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Hij schetst een beeld van ingrijpende bezuinigingen, en een Wet langdurige zorg die niet goed aansluit bij de noden van gehandicapten.

Advies
advies
Vier aanbevelingen:
Laatst bijgewerkt: 10 november 2015
  1. Heroverweeg de korting van  0,5 miljard op de Wlz die gepland staat voor 2017. Het is niet nu niet zeker dat deze korting gerealiseerd kan worden zonder de kwaliteit van leven van ernstig gehandicapten te raken. Schep in elk geval eerst duidelijkheid over de financiele impact die de cumulatie van hervormingen en bezuinigingen van de afgelopen jaren heeft gehad op verschillende soorten zorginstellingen. Zijn er instellingen die onevenredig hard geraakt zijn - bijvoorbeeld instellingen die een breed pakket aan zorg aanbieden (zowel Wlz-zorg als Wmo-zorg), en die in een grote regio met veel gemeenten opereren?
  2. Maak de Wlz-zorg meer op maat voor meervoudig gehandicapten. Mensen die een leven lang zorg nodig hebben, hebben een ander soort zorg nodig dan mensen die dat slecht voor 1 of 2 jaar nodig hebben. Kwaliteit van leven betekent voor beide groepen iets anders.
  3. Kijk nog eens goed naar de kosten voor vervoer die zorginstellingen maken. Instellingen zijn verplicht het vervoer voor hun clienten te regelen, maar de vergoeding die ze daarvoor krijgen is vaak niet kostendekkend. Vooral gespecialiseerde instellingen met clienten uit een groot gebied maken hierdoor veel kosten en komen in de knel. Kritisch kijken naar vervoerskosten is verstandig: soms kan iemand net zo goed naar een zorginstelling die dichter bij is. Maar uit de gesprekken die wij hielden met ouders van meervoudig gehandicapte kinderen bleek dat het vaak heel erg moeilijk was een geschikte plek in een instelling te vinden voor hun kind. Langere reisafstanden zijn niet altijd te vermijden.  
  4. Let goed op de administratieve kosten die zorginstellingen maken als gevolg van de decentralisatie, en let daar in het bijzonder op de kleinere instellingen, opdat het budget dat zij voor zorg tot hun beschikking hebben, ook aan zorg besteed kan worden.
Resultaat
Laatst bijgewerkt: 29 juni 2016

Ouders van gehandicapte kinderen maakten zich de afgelopen jaren erg ongerust over de ingeboekte bezuiniging voor 2017 van € 0,5 mrd op de Wlz-zorg. Die bezuiniging is van de baan, maakte staatssecretaris Van Rijn (VWS) bekend op 13 juni 2016.

Foto: Werry Crone