print
interview

Een groep PvdA-leden volgde jongeren die van het praktijkonderwijs kwamen. Johan van Zwet en Jan van Popta van de afdeling Zwolle-Zwartewaterland spraken met sociaal ondernemer Bernard Nanninga over het werken met deze jongeren.

Bernard Nanninga
directeur detacherings- en uitzendbureau BC Group in Zwolle
01 mei 2015

‘In mijn werk richt ik mij vooral op de onderkant van de arbeidsmarkt in de regio van Noordoost Nederland: verzuimbegeleiding en detachering. BC Group staat voor HR-oplossingen voor werk en gezondheid. Mijn persoonlijke motivatie hiervoor ligt in het feit dat mijn broer een functiebeperking heeft en werkt in de sociale werkplaats in Meppel.

Het concept voor ons bedrijf is ontworpen op basis van het uitgangspunt dat positief belonen werkt. Je moet een manier ontwikkelen waarop je werkgevers – die werken met jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt – beloont voor hun werk wanneer zij deze groep opnemen in het eigen arbeidsbestand. De bestaande Participatiewet doet dit niet, maar doet juist het tegenovergestelde: bestraffen. Dat werkt niet.

Werkgevers hebben mensen nodig met kwalificaties en vaardigheden die kloppen met de werksituatie. Een schildersbedrijf bijvoorbeeld, die krijgt van het UWV een kandidaat die volgens het UWV geschikt is. In het gesprek blijkt dat deze kandidaat hoogtevrees heeft. Een dergelijke sollicitant is ongeschikt voor het schildersvak. Een andere kandidaat heeft last van zijn longen en wordt gevraagd om te komen werken op een werkplaats met veel stof. Toch stuurt het UWV deze kandidaten door, omdat in hun databestand niet wordt gevraagd naar dit soort kwalificaties.

Bij BC Group brengen wij de kwalificaties en vaardigheden van de werkzoekende die we detacheren, nauwkeurig in beeld. Dit doen we met een eigen meetsysteem. Vervolgens plaatsen we deze mensen via detachering bij werkgevers. De medewerkers ontvangen een certificaat van ‘Goed Werknemerschap’. Dit werkt al drempelverlagend voor werkgevers. Als een kandidaat bij die werkgever niet blijkt te functioneren, dan wordt deze daar weggehaald. BC Group detacheert dan een nieuwe kandidaat bij diezelfde werkgever. Zonder extra kosten.

Als kandidaten naar behoren functioneren, dan krijgen ze een contract van één of twee jaar aangeboden. Ze komen in dienst bij BC Group en wij detacheren. Soms krijgen ze daarna een vast contract bij de werkgever die hem eerst inhuurde via ons. Prima. Doelstelling bereikt en wij gaan gewoon verder met nieuwe jongeren uit deze categorie. De werkgever krijgt dus een dubbele garantie: certificaat ‘Goed Werknemerschap’ en de optie om te detacheren.

Landelijk moet de politiek erkennen dat er een groep mensen is die nooit aan het werk zal komen

Detacheren heeft als voordeel dat de werkgever na één of twee jaar kan besluiten om ermee te stoppen. De resultaten van BC Group zijn dat er jaarlijks vijf mensen met een Wajong-uitkering worden gedetacheerd en 15 vanuit de Bijstandwet. Ongeveer 40% van de bemiddelde mensen valt na twee jaar toch weer af. Landelijk moet de politiek erkennen dat er een groep mensen is die nooit aan het werk zal komen. Zij zouden een basisinkomen moeten krijgen, niet meer hoeven te solliciteren. Alleen de groep die wil – belonen! – moet dan worden aangemoedigd om te gaan werken. Desnoods in de vorm van beschut werken. Voor deze groep willen wij ons inzetten.

De voordelen voor werkgevers om te werken met groepen jongeren liggen er vooral in dat deze jongeren vertrouwd zijn met ICT. Sociale media zijn hun wereld. Als ze ermee kunnen werken dan kunnen zij van betekenis zijn voor een werkgever. Bovendien kijken jongeren meer onbevangen de wereld in. Nieuwe gezichtsvelden kunnen ontstaan. Dingen die de werkgever misschien niet meer ziet, omdat hij al jaren werkt zoals hij werkt.

Werknemers melden zich spontaan aan bij ons, maar komen ook van scholen. Ook de gemeente levert kandidaten uit de Bijstandswet aan. Soms komt een werkgever met een kandidaat die zich bij hem heeft aangemeld en wil deze werkgever dat BC Group de plaatsing controleert op zijn kwalificaties en vaardigheden. 

Loonkostensubsidie werkt goed

Bij BC Group maken wij gebruik van de loonkostensubsidie. Deze financiële ondersteuning werkt goed voor werkgevers. Wij zorgen ervoor dat de administratieve lasten niet voor die werkgever zijn: BC Group ontzorgt. De no-riskpolis wordt ook gebruikt door ons. Dit betekent dat als een werknemer ziek wordt, zijn loon wordt doorbetaald door het UWV en niet door de werkgever.

Voor werknemers die uit de Bijstand komen, geldt de proefplaatsingsregeling. Sommige werkgevers willen hier gebruik van maken door de betrokken werknemers alleen even te plaatsen wanneer er tijdelijk veel werk is. Dit komt voor bij garagebedrijven bijvoorbeeld. Dit is misbruik maken van deze goede regeling. Werken met jaarcontracten voorkomt deze problemen. Of de 14/12 constructie, 14 maanden werken, 12 maanden betalen en 2 maanden proefplaatsing.

De werknemers die door ons worden gedetacheerd, krijgen begeleiding van jobcoaches. Deze zijn soms verbonden aan de scholen waar de werknemers van vandaan komen en soms komen ze via het UWV. Bij BC Group hebben we goede contacten met alle toeleverende scholen in de regio. Hierdoor kan het coachings- en begeleidingstraject ook goed worden afgestemd op de betrokken werkgever en de te plaatsen werknemer: maatwerk. Interessant is dat BC Group in overleg met het UWV soms zelf de loonwaarde kan en mag bepalen van de betreffende werknemer. Bedraagt deze 50% dan krijgt de werknemer de andere 50% vanuit de bijstand. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de gemeentes.

Het aantal regelingen en wetten rondom deze doelgroep is complex en verandert per jaar - dat is voor werkgevers moeilijk bij te houden

Het aantal regelingen en wetten rondom deze doelgroep is complex en verandert per jaar. Dat is voor werkgevers moeilijk bij te houden. Het is nodig dat er maar één regeling komt en één loket. Dat is alleen nog ver weg. BC Group doet dit wel. Hiermee kunnen we dit gat in de markt blijven vullen: maatwerk leveren voor werkgevers op basis van de actuele stand van zaken van regelingen, wetten en procedures.

Ook de digitale systemen moeten nog op elkaar worden aangesloten. Op deze manier kunnen de vereiste kwalificaties voor de functies aansluiten bij de kwalificaties van de kandidaten. Het aantal matches kan daardoor toenemen. De gemeente zou de regierol moeten nemen bij een dergelijk systeem. Zeker nu de Participatiewet dit jaar is ingevoerd. Op dit moment moeten het UWV en de gemeentes werken met bestanden die niet zijn toegesneden op deze kwalitatieve kwalificaties. De achterstand is nu groot door de grote werkdruk bij de gemeente. Deze moet spoedig weggewerkt worden. Veel regels rondom privacy belemmeren een dergelijke koppeling van verschillende databestanden. Het is opvallend dat wij voldoende vraag hebben van werkgevers voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar we kunnen niet genoeg geschikte kandidaten vinden. Dit komt doordat de databestanden te beperkt zijn in het weergeven van de gegevens, de vaardigheden en de kwalificaties van de werknemers die in aanmerking komen.

We hebben voldoende vraag van werkgevers voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar we kunnen niet genoeg geschikte kandidaten vinden

We hebben dus een sluitend systeem van data nodig. Vervolgens een Participatiewet die niet bestraft, maar beloont. De huidige wet is te ambitieus en te streng. Je kunt werkgevers belonen door hen fiscaal een voordeel te gunnen als zij iemand in dienst te nemen uit de groep van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is ook belangrijk om het kleinbedrijf meer te belonen wanneer ze deze mensen gaan inzetten. Nu gelden de regelingen voor het midden- en kleinbedrijf. Het aantal werknemers moet dan 25 of meer zijn om in aanmerking te komen voor voordelen. Dat aantal moet naar beneden om juist het kleinbedrijf te kunnen bedienen. De doelgroep van zzp-ers is een groep die nu niet gebruikmaakt van de Participatiewet. Hier ligt wel een grote kans om mensen aan het werk te krijgen. Maar dan moet de wet hier wel meer mogelijkheden voor bieden.’

Interview gehouden op 17 december 2015 door Johan van Zwet en Jan van Popta
Foto: Werry Crone