Antwoord: De bezuinigingen op het vervoer van ouderen worden gemotiveerd met het argument dat er nu eenmaal bezuinigd moet worden, en met de stelling dat burgers meer verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar moeten nemen.

  • De bezuinigingsmaatregelen in het Kunduz-akkoord (Lenteakkoord) van VVD, D66, CDA, GroenLinks en ChristenUnie worden gemotiveerd door te wijzen op het belang van gezonde overheidsfinancien, en de Europese afspraak dat het Nederlandse begrotingstekort niet boven de 3% mag uitkomen. 
  • In de Memorie van Toelichting bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 legt de regering sterk de nadruk op 'meer eigen verwantwoordelijkheid' van burgers, op 'betrokkenheid bij elkaar' en de noodzaak tot beteugeling van de uitgavengroei in de zorgkosten. Tekenend is de passage op p. 2: '[De] regering [beoogt] de betrokkenheid van mensen bij elkaar te vergroten. De mogelijkheden van mensen of hun sociale omgeving om zelf te voorzien in hulp en ondersteuning is te veel op de achtergrond geraakt. Om het wonen in de eigen leefomgeving langer mogelijk te maken en het aantal mensen dat zich eenzaam voelt te verminderen, zal een groter beroep worden gedaan op het sociale netwerk van mensen en daar waar mogelijk ook op vrijwilligers. De regering zet daarom in op het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers, op het verlichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk en op het beter verbinden van informele en formele ondersteuning en zorg.' 
  • Bij de overgang van vervoer naar de gemeenten (en de korting die daarmee gepaard ging), is er daarnaast onder anderen door PvdA Tweede Kamerlid Otwin van Dijk op gewezen dat gemeenten het vervoer efficienter kunnen regelen, doordat deze verschillende vormen van doelgroepenvervoer kunnen samenvoegen: 'In het openbaar vervoer heb je – onder andere in de Achterhoek waar ik vandaan kom - halflege streekbussen, waarachter dan het regiotaxibusje rijdt, en daarachter weer doelgroepenvervoer van AWBZ-organisatie A, en daarachter weer AWBZ-organisatie B. Je zou ook gewoon het algemene openbaar vervoer toegankelijker kunnen maken, met als voordeel dat je daarmee kosten bespaart en de bussen wat voller zitten.' (lees het interview dat we hadden met Otwin van Dijk, 'Afscheid van de protocollenterreur').